Bartłomiej Martys

Fundusze Europejskie
na rozpoczęcie działalności gospodarczejBrak środków finansowych to jeden z największych problemów z jakim muszą się zmagać osoby chcące założyć własną firmę. Ilość środków potrzebnych do założenia firmy zależy od branży, skali działalności etc. W niektórych przypadkach uruchomienie firmy wymaga niewielkich inwestycji. Częściej jednak jest to kwota, która przewyższa możliwości finansowe wielu osób. Wspomniany brak środków jest szczególnie dotkliwy dla osób młodych, dopiero rozpoczynających swoją karierę zawodową. Ta grupa wiekowa przoduje również w statystykach dotyczących poziomu bezrobocia. Dla wielu osób własna firma może być ciekawą alternatywą dla pracy na etacie.

Wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej może pochodzić z kilku europejskich programów min. Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, jak również z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W niniejszym artykule pokrótce scharakteryzuję wszystkie możliwości uzyskania wsparcia.

Osoby do 30 roku życia, będące osobami bezrobotnymi, które nie uczestniczą w kształceniu lub szkoleniu (tzw. młodzież NEET) mogą skorzystać ze wsparcia w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER). W latach 2014-2020 ponad 757 milionów euro zostanie przeznaczone na aktywizację osób młodych. Dostępne środki można wykorzystać na działania szkoleniowe, doradztwo zawodowe, bezzwrotne dotacje na założenie firmy, praktyki, staże, kursy, subsydiowane zatrudnienie, oraz programy mobilności (min. dodatki z tytułu podjęcia pracy z dala od miejsca zamieszkania). Wspomnianego wsparcia udzielają Powiatowe Urzędy Pracy, a w późniejszym terminie zostaną wybrane inne podmioty będące operatorami programu. Maksymalne wsparcie na założenie własnej firmy na jakie można liczyć w ramach programu, to kwota będąca szcześciokrotnością przeciętnego wynagrodzenia (na chwilę obecną to około 24 tys. PLN). Informacji na temat programu należy szukać na stronach internetowych Powiatowych Urzędów Pracy z obszaru na którym mieszkamy, lub na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie www.power.wup.lublin.pl

Osoby zainteresowane prowadzeniem start-upu mogą liczyć na wsparcie w ramach Programu Polska Wschodnia. W ramach pierwszej osi priorytetowej wspomnianego programu działają platformy startowe dla nowych pomysłów. Jednym z trzech animatorów platform startowych jest Lubelski Park Naukowo-Technologiczny, będący operatorem Platformy Startowej CONNECT. Uczestnicy projektu mogą liczyć na różnorodne wsparcie, począwszy od zapewnienia powierzchni biurowej, udziału w szkoleniach (min. z wystąpień publicznych, czy pozyskiwania inwestorów), po zapewnienie możliwości realizacji staży w największych firmach w regionie. Po zakończeniu fazy inkubacji nowopowstałe firmy będą mogły uczestniczyć w konkursach dotacyjnych realizowanych w drugim etapie programu. Dodatkowe informacje na temat platform startowych można odnaleźć na stronie internetowej http://www.platformystartowe.gov.pl/ Osoby już prowadzące działalność gospodarczą mogą pozyskać fundusze na rozwój swojej firmy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego (RPO WL). Wsparcie może zostać przyznane zarówno na inwestycje w wyposażenie, maszyny, jak również może polegać na współfinansowaniu szkoleń, udziału w zagranicznych targach, czy zdobycie patentu. Przedsiębiorcy z terenu województwa Lubelskiego mogą aplikować w ramach I, II, IV, V, X osi priorytetowej programu. Pierwszy konkurs jest związany z rozwojem firm (działanie 3.7, „Wzrost konkurencyjności MŚP”). Zostanie on ogłoszony w maju bieżącego roku. Firmy mogą liczyć na wsparcie od 50 tys. PLN, aż do 2 mln. PLN. W drugiej połowie roku możemy spodziewać się konkursów z zakresu badań i innowacji, odnawialnych źródeł energii czy efektywności energetycznej. Szczegółowe informacje na temat Regionalnego Programu Operacyjnego są dostępne na stronie internetowej www.rpo.lubelskie.pl

Mieszkańcy mniejszych miejscowości mają dodatkowo możliwość skorzystania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W ramach II osi Programu „Wzmacnianie Przedsiębiorczości” są przyznawane premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej w kwocie do 100 tys. PLN Środkami na wsparcie tego typu inicjatyw dysponują również Lokalne Grupy Działania, będące stowarzyszeniami działającymi na rzecz rozwoju danego obszaru. Wspomniane Grupy obejmują swoim zasięgiem obszar kilku gmin. Szczegółowe informacje na temat PROW są dostępne pod adresem http://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020.html

Przedstawione w artykule możliwości pozyskania dotacji na założenie firmy dotyczą wyłącznie wsparcia w ramach Funduszy Europejskich. Nie są jedynymi formami wsparcia. Środki na założenie firmy można pozyskać z funduszy krajowych, bądź poprzez fundusze inwestycyjne Venture Capital. Dla wielu młodych osób własna firma może być korzystniejszym, i ciekawszym rozwiązaniem, niż praca na etacie. Pozyskanie środków na ten cel również jest możliwe, więc warto o tym pomyśleć planując swoją karierę zawodową.Bartłomiej Martys

- specjalista ds. funduszy europejskich,
autor wielu projektów unijnych, realizowanych zarówno ze środków krajowych, jak i zagranicznychArtykuł powstał w ramach projektu pt. „Czas na przedsiębiorczość młodych!”,
realizowanego z Narodowym Bankiem Polskim, w ramach programu edukacji ekonomicznej.