O PROJEKCIE


Miło nam poinformować, iż Izba Przemysłowo-Handlowa w Lublinie rozpoczyna projekt pt. „Czas na przedsiębiorczość młodych!”. Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.

Głównym celem projektu jest rozbudzanie postaw i zachowań przedsiębiorczych w grupie uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa lubelskiego. Projekt składa się z dwóch głównych elementów: warsztatów oraz konkursu wiedzowego. Udział w projekcie jest bezpłatny.Warsztaty w ciekawy i aktywizujący uczestników sposób przybliżą wiedzę związaną z następującymi obszarami tematycznymi:

 • planowanie oraz zakładanie działalności gospodarczej,
 • pozyskiwanie funduszy na działalność gospodarczą, oraz
 • funkcjonowanie firm w formie startupów.

Warsztaty zostaną zorganizowane w szkołach zainteresowanych naszym przedsięwzięciem.


Drugi element projektu stanowi konkurs internetowy, weryfikujący wiedzę, którą uczniowie zdobędą podczas warsztatów. Część pytań będzie dotyczyła także wiedzy ogólnoekonomicznej.
Uczniowie będą musieli udzielić:

 • jak największej liczby prawidłowych odpowiedzi
 • w jak najkrótszym czasie.

Rozpoczęcie konkursu planujemy w kwietniu br. Atrakcyjne nagrody przewidzieliśmy nie tylko dla laureatów konkursu, ale także dla nauczycieli, którzy przygotują uczniów.


W razie pytań osobą do kontaktu pozostaje Andrzej Skórski: e-mail: andrzej.skorski@iph.lublin.pl, tel. 509 666 777.

WARSZTATY


Warsztaty zostaną zrealizowane w siedmiu szkołach, które zgłoszą chęć uczestnictwa w projekcie do 30.03.2016r. i zostaną wybrane, spośród nadesłanych zgłoszeń, przez organizatorów.

Same zajęcia zostaną przeprowadzone w szkołach w terminie od 4.04.2016 r. do 9.05.2016 r.
Preferowane będą szkoły z małych i średnich miejscowości.

W ramach zajęć, w każdej przyjętej do projektu szkole, zostaną zrealizowane trzy tematy:

 1. Planowanie oraz zakładanie działalności gospodarczej.
 2. Pozyskiwanie funduszy na działalność gospodarczą.
 3. Funkcjonowanie firm w formie startupów.

Zajęcia będą prowadzone według przygotowanych scenariusza, zatwierdzonego przez Narodowy Bank Polski.
Podczas realizacji zajęć zostanie położony akcent na zdobycie praktycznych umiejętności związanych z danym tematem.

Każdy temat zaplanowano na 2 godz. lekcyjne, czyli cały warsztat będzie trwał 6 godz. lekcyjnych.

Zajęcia poprowadzą doświadczeni trenerzy oraz przedsiębiorcy z doświadczeniem wykładowym, których zadaniem będzie m.in. omówienie korzyści z prowadzenia działalności, pozyskanie funduszy na działalność, form start-upowych, a także próba odpowiedzi na pytanie np. jak radzić sobie z pojawiającymi się problemami w zakresie działalności gospodarczej.

Zajęcia w szkołach poprowadzą osoby posiadające właściwe kwalifikacje oraz doświadczenie pracy z młodzieżą. Powyższe kryteria zostaną zweryfikowane na podstawie przesłanych do nas CV.

Młodzież w trakcie warsztatów będzie zachęcana do zadawania pytań związanych z poruszaną tematyką.ZAPISZ SIĘ JUŻ TERAZ

Wypełnij formularz rejestracyjny i prześlij na adres projektu.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA WARSZTATY / MS WORD FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA WARSZTATY / PDF

Izba Przemysłowo-Handlowa

z siedzibą w Lublinie


Izba Przemysłowo-Handlowa z siedzibą w Lublinie jest regionalną organizacją samorządu gospodarczego, funkcjonującą na terenie naszego województwa. Jej początki sięgają 1928 r. Wtedy to swoim zasięgiem obejmowała ona także tereny Wołynia.

Współcześnie izba działa w oparciu o ustawę o izbach gospodarczych oraz o statut Izby, wpisując się w ten sposób w formułę organizacji samorządu gospodarczego o znaczeniu społecznym, czyli nie nastawionej na zysk. Tego typu organizacje działają w każdym województwie.

Zrzeszamy zarówno małe, średnie, jak i duże firmy z województwa lubelskiego, które prowadzą działalność w obszarze handlu, usług oraz produkcji.

Według obowiązującego w Polsce prawa obecnie przynależność do Izb jest dobrowolna, chociaż nie brakuje zwolenników zmiany takiego stanu rzeczy. Dla przykładu, w większości krajów rozwiniętych, ale też tych z Trzeciego Świata, przynależność do tego typu organizacji jest obowiązkowa.

Więcej informacji o Izbie można znaleźć na stronie: www.iph.lublin.pl
Narodowy Bank Polski


Narodowy Bank Polski (NBP) jest bankiem centralnym Rzeczypospolitej Polskiej. Wypełnia zadania określone w Konstytucji RP, ustawie o Narodowym Banku Polskim i ustawie Prawo bankowe. Wymienione akty prawne gwarantują niezależność NBP od innych organów państwa.

NBP pełni trzy podstawowe funkcje: banku emisyjnego, banku banków oraz centralnego banku państwa. Organami Narodowego Banku Polskiego są: prezes NBP, Rada Polityki Pieniężnej oraz zarząd NBP. Podstawowym zadaniem NBP jest utrzymanie stabilnego poziomu cen. Zgodnie z opracowaną przez Radę Polityki Pieniężnej Strategią Polityki Pieniężnej po 2003 roku, celem NBP jest ustabilizowanie inflacji na poziomie 2,5 proc. z dopuszczalnym przedziałem wahań +/- 1 punkt procentowy.

Do głównych obszarów działalności NBP należą:

 • prowadzenie polityki pieniężnej
 • działania na rzecz stabilności krajowego systemu finansowego,
 • działalność emisyjna,
 • rozwój systemu płatniczego,
 • zarządzanie rezerwami dewizowymi Polski,
 • obsługa Skarbu Państwa,
 • działalność edukacyjna i informacyjna.

Więcej informacji o NBP można znaleźć na stronie: www.nbp.pl
KONKURS

Konkurs internetowy stanowić będzie weryfikację wiedzy, którą uczniowie zdobędą podczas warsztatów oraz okazję do zdobycia wielu atrakcyjnych i wartościowych nagród rzeczowych, zarówno dla uczniów jak i dla ich szkolnych opiekunów. Konkurs rozpocznie się od 09 maja 2016r. i zakończy 09 czerwca 2016r.


ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU WIEDZY


MIEJSCE 1 :
ZS im. Stanisława Staszica Wysokie - ID Uczestnika: 3-zs-wysokie-kinga
MIEJSCE 2 :
IV LO im. Stanisława Staszica w Białej Podlaskiej - ID Uczestnika: 4-4lo-bialapodlaska-wiktoria
MIEJSCE 3 :
VI LO im. H. Kołłątaja w Lublinie - ID Uczestnika: 5-6lolublin-wojciech

MIEJSCE 4 :
ZS Ekonomicznych i III LO im. Gen. Wł. Andersa w Chełmie - ID Uczestnika: 2-zse3lo-chelm-kacper
MIEJSCE 5 :
VI LO im. H. Kołłątaja w Lublinie - ID Uczestnika: 3-6lolublin-piotr
MIEJSCE 6 :
I LO im. T Kościuszki w Łukowie - ID Uczestnika: 3-1lo-lukow-norbert
MIEJSCE 7 :
ZS im. Stanisława Staszica Wysokie - ID Uczestnika: 2-zs-wysokie-natalia
MIEJSCE 8 :
ZS im. Chmielewskiego Nałęczów - ID Uczestnika: 1-zs-naleczow-izabela
MIEJSCE 9 :
I LO im. T Kościuszki w Łukowie - ID Uczestnika: 2-1lo-lukow-pawel
MIEJSCE 10 :
ZS Centrum Kształcenia Rolniczego Korolówka - ID Uczestnika: 2-zsckr-korolowka-krystian


ZWYCIĘZCOM SERDECZNIE GRATULUJEMY !!!

KWESTIONARIUSZ OCENY DLA UCZESTNIKÓW KONKURSU WIEDZYREGULAMIN KONKURSU WIEDZY
pt. „Czas na przedsiębiorczość młodych!”


I. Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Konkurs, realizowany w ramach projektu pt. "Czas na przedsiębiorczość młodych!", zwany dalej Konkursem, jest organizowany przez Izbę Przemysłowo-Handlową w Lublinie, zwaną dalej Organizatorem przy wsparciu finansowym Narodowego Banku Polskiego.
 2. Celem Konkursu jest podniesienie poziomu wiedzy uczniów szkół ponadgimnazjalnych z województwa lubelskiego w zakresie: kwestii związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, uzyskania wsparcia na działalność, finansów osobistych oraz zagadnień o charakterze ogólnogospodarczym i ekonomicznym.

§ 2

W Konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa lubelskiego w oparciu o zgodę opiekunów prawnych lub dostarczoną do szkoły zgodę ucznia (w przypadku osób pełnoletnich).

§ 3

Konkurs rozpocznie się 9 maja 2016 roku o godzinie 12.00, a zakończy 9 czerwca 2016r. o północy. Wówczas zostanie udostępniona aplikacja konkursowa, w ramach której uczestnik będzie mógł odpowiedzieć na wygenerowane 15 pytań.II. Przebieg i rozstrzygnięcie Konkursu

§ 4

 1. Rekrutacja do konkursu wiedzy: przedstawiciel szkoły ponadgimnazjalnej (dyrektor lub nauczyciel za zgodą dyrektora) z woj. lubelskiego może zgłosić udział w nim max. do 5 uczniów, przesyłając organizatorowi zakodowane dane do nadania loginów.
 2. Organizator zwrotnie przesyła nadane loginy na adres szkoły do przekazania uczestnikom. Po zarejestrowaniu się wszystkich uczestników Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do telefonicznej weryfikacji zgłoszonych uczniów.
 3. Uczeń, za zgodą nauczyciela lub dyrektora, zakłada konto użytkownika w serwisie internetowym, umożliwiające udział w Konkursie. Na podstawie wspomnianych loginów uczeń może przystąpić do Konkursu.
 4. W przypadku niewypełnienia wszystkich wymaganych w formularzu zgłoszeniowym pól, osoba może nie otrzymać loginu.
 5. Dany uczeń może być zgłoszony tylko jeden raz. Wyjątek stanowi sytuacja, kiedy w trakcie realizacji konkursu program komputerowy z jakiś przyczyn przestanie prawidłowo funkcjonować (np. zawiesi się). Wtedy nauczyciel jest zobowiązany powiadomić o zaistniałym problemie organizatora konkursu, szczegółowo informując o powodach i skutkach problemów. W takiej sytuacji, po weryfikacji przekazanych przez szkołę informacji, organizator może ponownie przekazać uczniowi kod dostępu, w celu ponownego uczestnictwa w konkursie.
 6. Po udostępnieniu aplikacji konkursowej uczestnik rozwiązuje test jednokrotnego wyboru, trwający max. 20 min., składający się z 15 pytań w terminie podanym w paragrafie 3.
 7. Dla każdego uczestnika aplikacja generuje zestaw 15 pytań o bardzo zbliżonym stopniu trudności.
 8. Uczestnik za każdą prawidłową odpowiedź otrzymuje 1 pkt.
 9. Maksymalny czas na rozwiązanie testu to 20 minut. Po tym czasie sesja konkursowa wygaśnie, a wynik punktowy jest ustalany według stanu na czas wygaśnięcia.
 10. Zakres testu obejmuje tematykę: kwestii związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, uzyskania wsparcia na działalność, finansów osobistych oraz zagadnień o charakterze ogólnogospodarczym i ekonomicznym.

§ 5

Zwycięzcą Konkursu zostanie osoba, która udzieli prawidłowych odpowiedzi na jak największą ilość pytań w jak najkrótszym czasie (w pierwszej kolejności będzie brana pod uwagę liczba prawidłowych odpowiedzi). Jury wyłoni laureatów konkursu (miejsca od I do X) na podstawie wyników konkursu uzyskanych z aplikacji konkursowej.

§ 6

W sytuacji uzyskania równej liczby punktów przez uczestników konkursu oraz udzielenia odpowiedzi w identycznym czasie, organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dogrywki, która doprowadzi do ostatecznego wyłonienia zwycięzcy. Uczniowie otrzymają zestawy pytań z puli przygotowanych wcześniej zestawów. Wyłonienie laureatów nastąpi w ramach uroczystości podsumowującej konkurs.

§ 7

 1. Dane laureatów zostaną udostępnione przez szkołę za zgodą osób (pełnoletnich uczniów lub opiekunów prawnych, w przypadku, kiedy uczeń nie ukończył 18 roku życia), na potrzeby wręczania nagród oraz organizacji i podsumowania konkursu.
 2. Dane laureatów Konkursu (imiona, nazwiska oraz nazwy szkół) zostaną ogłoszone na podstronie internetowej Konkursu. Laureaci zostaną poinformowani drogą mailową – informacja zostanie wysłana na adres szkoły. Osoby te wraz z nauczycielami lub opiekunami prawnymi zostaną zaproszone do Lublina na wręczenie nagród w dniu wyznaczonym przez organizatora. Szczegóły spotkania zostaną przekazane w informacji o laureatach szkole.


III. Jury Konkursu

§ 8

 1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu będzie czuwać Jury, składające się z trzech osób powołanych przez organizatora.
 2. Jury rozstrzyga o wszystkich przypadkach związanych z konkursem, które nie zostały opisane w regulaminie.


IV. Nagrody

§ 9

 1. Laureatami konkursu zostają uczestnicy, którzy zajęli miejsca od I do X. Nagrodami w konkursie są:
  - za I miejsce: tablet;
  - za II miejsce: czytnik e-book’ów;
  - za III miejsce: dysk zewnętrzny;
  - za zajęcie miejsc od IV do X laureaci power-banki (urządzenie do magazynowania energii).
 2. Nauczyciele – opiekunowie laureatów (miejsca od I do X), otrzymają bony podarunkowe na książki o wartości 200 PLN każdy.

§ 10

Nagrody rzeczowe nie podlegają zwrotowi ani wymianie.V. Postanowienia końcowe

§ 11

 1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady przeprowadzenia Konkursu.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zamieszczenia na stronie www projektu danych laureatów, nazwy szkoły oraz zdjęć z wizerunkiem laureatów zrobionych podczas wręczania nagród.
 3. Uczestnictwo w Konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach konkursowych, zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).
 4. Szkoła jest zobowiązana do zebrania zgód od osób pełnoletnich i opiekunów prawnych w przypadku osób niepełnoletnich w związku z udziałem w Konkursie oraz przetwarzaniem danych osobowych przez Organizatora Konkursu, a także do przekazania danych organizatorowi w związku z nadaniem loginów uczestnikom.
 5. Organizator nie odpowiada za zmiany wynikłe z przyczyn niezależnych od niego.
 6. Wszystkie informacje na temat Konkursu będą zamieszczane na stronie internetowej projektu.
 7. Osoby spokrewnione z osobami organizującymi projekt pt. „Czas na przedsiębiorczość młodych!” (koordynator, specjalista ds. promocji projektu, wykładowcy, autorzy scenariuszy, autorzy pytań konkursowych, autorzy narzędzia internetowego), nie mogą brać udziału w Konkursie.NBP

NBPKONTAKT


Napisz do nas jeżeli masz pytania